Rapporten søker å klarlegge hvilke miljøeffekter Lillehammer OL 1994 skapte. Hovedkonklusjonen er at OL-anleggene på mange måter bare har forsterket en utvikling som allerede var i gang. Lillehammer er ikke ødelagt av OL. Tvert i mot, byen er på mange måter blitt enda mer tiltalende med byforskjønnelsen i sentrum. Kulturlandskapet rundt byen har imidlertid måttet tåle vesentlige inngrep: På Storhove, i Skårsetlia og på Kanthaugen. Veganleggene er overdimensjonerte og OL-investeringene har ikke bidratt til å få gjort noe med strandsonen mellom bebyggelsen og Mjøsa. De mindre synlige, men global sammenheng langt alvorligere miljøproblemer har heller ikke OL-utbyggingen klart å hanskes med. Byspredningen og tilretteleggingen for biltransport har fortsatt som før.

Order Report

Byforskjønnelse uten bærekraft. En vurdering av Lillehammer OLs miljøeffekter. | (report no. 199429)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 300,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X