Etter flere år med økende konfliktnivå innen rovviltpolitikken, vedtok Stortinget i sin behandling av St meld 35 (1996-97), “Om rovviltforvaltning”, å iverksette forsøk med rovviltnemder, samt en videreføring av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning (RUR).Evalueringen vurderer i hvilken grad forsøksordningene bidrar til å finne en balanse mellom to målsettinger i rovviltpolitikken, dvs sikrelevedyktige bestander av jerv og gaupe og ta hensyn til viktige beiteområder. Rovviltnemdene og RURene representerer et forsøk på å nå målene ved å gi ansvar for utformingen av nasjonal rovviltpoltikk (kvoter, områdefordeling og forebyggende tiltak) tl organer på regionalt nivå. Intensjonen ved etableringen av forsøket var at den regionale medvirkningen og ansvarliggjøringen skulle bidra til å redusere konfliktnivået i rovviltforvaltningen på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Datamaterialet er innhentet ved hjelp av dokumentstudier, observasjon og intervju med sentrale aktører i forsøket.

Order Report

Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovvitnemder | (report no. 200102)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X