Rapporten beskriver bruken av planområdet i dag og vurderer hva konsekvensene av tre scenarier utarbeidet i kommunal arbeidsgrupper kan være for samfunnsutviklingen og for villrein. Det er utarbeidet scenarier for hhv. svak, middels og sterk utvikling. Scenarieteknikken er ny i bruk i forbindelse med regionale planer etter plan- og bygningsloven, og det er scenariene som konsekvensvurderes. Det viktige er derfor å vurdere hvordan ulike faktorer vil påvirke hverandre og ulike tema heller enn å gi eksakte svar. Rapporten inneholder også en oversikt over utvikling i fritidsboligbygging, befolknings- og sysselsettingsutvikling og næringsstruktur i de aktuelle kommunene.

Order Report

Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane | (report no. 201007)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X