Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Forsøkene er gjort ved trygdeetaten i Buskerud og de er et ledd i trygdeetatens arbeid med kompetanseutvikling. Metodene som er prøvd ut er kollegaveiledning og bruk av refleksjonsskjema. Målet med forsøksprosjektet har vært å vinne erfaring med disse metodene og å bidra til at saksbehandlerne skal gjennomføre brukersamtaler på en sikrere og tryggere måte. Evalueringen viser at saksbehandlerne i løpet av prosjektet mener de har blitt mer bevisst på hvordan de planlegger og gjennomfører brukersamtaler og at de har utviklet seg i retning av å gjennomføre brukersamtaler på en tryggere og mer effektiv måte. Saksbehandlerne er positive til bruken av disse metodene. Samtidig pekes det på enkelte problemer knyttet til den praktiske gjennomføringen, blant annet med hensyn til å få ryddet plass i hverdagen.

Order Report

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten – evaluering av forsøk. | (report no. 200302)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X