I denne rapporten presenteres og diskuteres funn fra en kartlegging av leveårene til lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner i Agder. Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge levekårene til lhbt-befolkningen i Agder. I tillegg er det gjennomført 14 dybdeintervjuer med selvrekrutterte informanter fra lhbt-gruppen.

Kartleggingen viser at psykiske helseplager ser ut til å ramme en av tre lesbiske, homofile og bifile menn i Agder. Blant transpersoner rapporterer godt over halvparten om det samme. Også bifile kvinner har høyere andel psykisk uhelse enn lhb-gruppen forøvrig. Dette tyder på at det er snakk om spesifikke levekårsutfordringer. Det er kun et mindretall av transpersonene som er åpne med fastlegen om sin kjønnsidentitet. Intervjumaterialet viser flere eksempler på normpress, særlig fra religiøse miljøer, og erfaringer med minoritetsstress fra samfunnet forøvrig. Kartleggingen viser at 40 prosent av transpersonene i utvalget opplever helsevesenets kunnskap om kjønnsmangfold som dårlig. Samtidig peker studien vår på dårlig allmennhelse og psykisk helse blant denne gruppen. Intervjuene viser en klar oppfatning om at helsevesenets kompetanse ikke er god nok.

Order Report

Skeives levekår i Agder. En kvantitativ og kvalitativ kartlegging | (report no. 201810)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 300,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X