Denne rapporten er en oppsummering av prosessen Regionalt framsyn Hedmark. Et arbeid som har inkludert 994 aktører, seks verksteder, og en rekke møter mellom flere aktører. Arbeidet er en del av VRI-Innlandet og er blitt gjennomført av Østlandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning i tett samarbeid med Strategisk Stab, Hedmark fylkes-kommune. Resultatene peker på seks områder som er viktig for å få regional utvikling: Infrastruktur, befolkningsvekst, tilgang til riktig kompe-tanse, utnytte felles naturgitte ressurser, holdningsendringer og samar-beid.

Order Report

Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark | (report no. 201102)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X