Vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er avgrenset til en enkel vurdering av mulige effekter for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger. Oppdyrking av 6 000 dekar er et stort lokalt tiltak, men kan likevel ikke forventes å ha nasjonale effekter av vesentlig betydning. «Samfunnsøkonomiske konsekvenser» må derfor tolkes som lokal- og regionaløkonomiske virkninger av tiltaket. Vi er av den oppfatning at om Våler kommune velger å videreføre 6 000 dekar på Haslemoen som fortsatt produktivt skogbruksareal eller velger å legge det ut som jordbruksareal vil ringvirkningene være marginale for kommunen. Ringvirkninger baserer seg på verdikjedeeffekter og etterspørselseffekter mot øvrig næringsliv.

Order Report

Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi | (report no. 201302)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X