Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland

På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse av kulturfestivaler. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i regionene som er vertskap for en eller flere større kulturfestivaler. Analysene er gjort med basis i regioninndelingen i Oppland, og med fokus rettet mot økonomiske ringvirkninger festivalene bidrar… Les mer »

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Det er gjennomført en vurdering av ringvirkninger av landbruk og landbruksbasert virksomhet i Rogaland. Analysen bygger bl.a. på data fra NILFs beregning av verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer i Rogaland. 6 529 sysselsatte i primærleddet i landbruket i Rogaland gir grunnlag for til sammen 14 582 sysselsatte i Rogaland (inkl. sysselsatte i landbruket) noe… Les mer »

Reiselivets sysselsettingsmessige betydning for Risør, Røros, Vågan og Bykle.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser, økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets… Les mer »

Lanbrukets betydning i distrikta

Utviklinga i landbruket i Dovre og Lesja de siste 10-20 åra er analysert. Lokal e ringvirkninger av landbruket er beregnet. På grunnlag av en spørreundersøkelse er det lagt fram opplysninger om yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, planer om å ta arbeid utafor bruka og planer om opp-/nedtrapping av gardsdrifta. Se forøvrig sammendrag… Les mer »

Lanbrukets betydning i Stange og Rendal

Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i en spørreundersøkelse. Se forøvrig sammendrag først i rapporten.