Forvaltning av statsallmenninger som bygdeallmenning hva angår skog og virke er en ordning det åpnes for i Lov om Statsallmenninger § 4-5. Det er i dag 8 statsallmenninger der skogsdrift og virkesrett forvaltes som bygdeallmenninger: Gjerdrum Statsallmenning og Ullensaker Statsallmenning i Akershus fylke, Øyer Statsallmenning, Fron Statsallmenning og Langmorkje Statsallmenning i Oppland fylke, Grønningen Statsallmenning Nord-Trøndelag fylke og to små allmenninger, Mo Statsallmenning i Troms fylke og Hafslo Statsallmenning i Hordaland fylke Spørsmålet om denne allmenningsformen kom opp som en følge av spørsmål fra Stortinget om eventuelt å utvide denne forvaltningsformen til å omfatte flere allmenninger. Departementet ønsker å få vite mer om, bakgrunnen for opprettelse av forvaltningsformen, den økonomiske utviklingen, styrker og svakheter og fremtidsutsikter for forvaltningsformen. Konklusjonen i analysen er at vi ikke kan anbefale at denne forvaltningsformen utvides til å omfatte flere allmenninger.

Order Report

Om utvidelse av ordningen statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger (skog og virkesrett). | (report no. 200415)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X