Oppland Fylkeskommune er norsk deltaker i et prosjekt med tittel DEVELOP (Development, Enskilling, Learning Education Package) under EU’s LEONARDO-program. Dette notatet er et bidrag til en statusrapport innen prosjektet.Notatet omhandler lærende organisasjoner, kompetanseutvikling og analyse av opplæringsbehov i bedrifter. Temaene er særlig relatert til små og mellomstore bedrifter, med utgangspunkt i Oppland. Vi refererer først noe statistikk vedrørende små og mellomstore bedrifter i Oppland og også nasjonalt, med særlig vekt på kompetansestatus og tiltak innen opplæring. Videre har vi et kapittel om teorier om lærende organisasjoner, hvor vi forsøker å gi et kort riss av noe norsk litteratur på området. Under de neste kapitler om analyse av opplæringsbehov og kompetanseutvikling refererer vi både til noe litteratur på området men også til konkrete eksempler på tiltak gjennomført i Oppland. Som ett eksempel på et verktøy som kan benyttes i slike prosesser presenterer vi metoder og programmet DataSTRAK. Til slutt har vi med en referanseliste over litteratur vi har henvist til i notatet, og over annen relevant litteratur.

Order Report

Om lærende organisasjoner – bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO). | (report no. 199713)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X