Nasjonale myndigheter i flere ti-år vært arbeidet med en politikk for universell utforming, herunder handlingsplaner for 2009-2013 og 2015-2019. I notatet foreslås det hvordan tiltakene K1 og K5 fra den første perioden og tiltakene PU1 – PU4 fra den siste perioden kan evalueres. Det gjelder også K2 som gikk i årene 2014-15. Det foreslås en evaluering av universell utforming i matrikkelen, inkludering av universell utforming i Felles kartdatabase, og utvikling av indikatorsett for universell utforming i stedfestet informasjon (PU4). En annen evaluering skal fange opp bredden i landets kommuner mht. gjennomføringskraft og restverdi knyttet til K1-K2, K5 og deler av PU-satsingene (unntatt PU4 og PU2). En tredje evaluering rettes mot de fire stor-byregionene som inngår i PU2. Alle evalueringene kombinerer spørreundersøkelser med dokumentstudier.

Order Report

Forslag til evaluering av tiltak for universell utforming | (report no. 201805)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X