Denne rapporten ser på tilpasningsstrategier i industriklyngen på Raufoss etter finanskrisen høsten 2008. Fokuset er spesielt på leverandører til bilindustrien. Funnene peker på at det er vanskelig å få til gode koordinerte strategier i en slik situasjon som man var i høsten og våren 2008 og 2009. Mangel på kapital gjorde handlingsrommet til bedriftene med tanke på kompetansehevende tiltak lite. De offentlige virkemidlene var tilpasset normalsituasjonen og viste seg å ha sterke begrensninger med tanke på hvilke tiltak som kunne settes i gang og hvor fort tiltakene kunne settes i gang. OPP-prosjektet som var et felles prosjekt mellom bedriftene, fagforeningen og det offentlige lyktes etter hvert med å få i gang kurs som var viktige for mange permitterte. Nytten for bedriftene var likevel noe mer uklar.

Order Report

Klynger i krise – Om tilpasningsstrategier hos utvalgte bedrifter i Raufoss industripark etter finanskrisen | (report no. 201001)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X