Bakgrunnen for utredningen er spørsmålet om potensial for en felles boligpolitikk for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Det skilles mellom (1) den sosial boligpolitikken og (2) den allmenne boligforsyningen. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal kan utnytte Husbanken ordninger bedre, og her ligger til rette for samarbeid og felles søknader. Det er også grunnlag for samarbeid om boligsosiale tiltak som hjemmeomsorg. Kommunal boligpolitikk er et element i kommunenes arbeid for å stimulere til tilflytting og forhindre fraflytting, noe som er viktige for samtlige 6 kommuner i denne analysen. Et samarbeid kan gi bedre resultat fra en regionalt plattform (eller ved sammenslåing til større kommunale enheter). Det er vanskelig å se at boligforsyningspolitikken ville bli svekket dersom de seks kommunene i regionen ble slått sammen til et mindre antall større kommuner.) Det er allerede et faglig samarbeid mellom kommunene i regionen knyttet til kompetanseutvikling i bruk av geografiske informasjonssystemer. Det er grunn til å anta at det i årene som kommer er et økende behov for denne type kompetansemessig oppgradering, og kanskje også i større grad felles anskaffelser av teknisk utstyr, innkjøp og behandling av informasjon etc knyttet til arealutvikling i kommunene. Alt i alt er det en rekke faktorer som trekker i retning av et tettere kommunalt samarbeid om arealbruk.

Order Report

Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal | (report no. 201406)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X