shipping containers

For Nærings- og fiskeridepartementet skal Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet studere likestillingssituasjonen i maritim næring og utdanning.

Maritim næring, som omfatter rederier, verft og utstyrs- og tjenesteleverandører, er tradisjonelt mannsdominert i Norge. I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun 12 prosent. I forbindelse med utarbeidelse av en ny maritim likestillingsstrategi ønsker departementet nå å få mer kunnskap om situasjonen.

Kartlegge mangfoldet

Et forskerteam på fem personer skal i samarbeid med Stiftelsen Maritime Bergen, som representerer havbaserte næringer, kartlegge mangfoldet i næringen. Hvilke forhold hindrer kjønnslikestilling og hvilke tiltak bidrar til mer likestilling? I tillegg skal prosjektet belyse mulige samfunnsøkonomiske gevinster ved økt likestilling og mangfold.

Intervjuer og referansegruppe

De neste måneder gjøres det blant annet statistiske analyser og dybdeintervjuer med kvinner og menn i næringen. Forskerne skal også ha fokusgruppeintervjuer med interesseorganisasjoner, bedrifter, de maritime utdanningene, studenter og unge arbeidstakere.

Prosjektgruppen samarbeider med en referansegruppe med representanter fra maritim næring og utdanning som bidrar i kvalitetssikringen av gjennomføring av prosjektet.

Studien har en ramme på 710.000 og sluttrapporten overleveres til departementet 1. april 2022.

For Forsvarsdepartementet gjorde Østlandsforskning tidligere en omfattende studie av rekrutterings- og sosialiseringsprosessene i Forsvaret