Det er særlig viktig å sette inn tiltak i forhold til personer med langtids sykefravær dersom man ønsker å redusere det totale sykefraværet. For å sette inn riktige tiltak, bør man vite hvem som har langtidsfravær og hva slags erfaringer og opplevelser de sitter inne med.

I en ny artikkel diskuterer Vegard Johansen hva som karakteriserer personer med langtidsfravær. Analysen viser at de med lav inntekt oftere rapporterer langtidsfravær enn de med høy inntekt, men også at kjønn, alder og hvor fysisk tungt arbeidet er har betydning. Data som benyttes er fra en spørreundersøkelse besvart av 2500 yrkesaktive nordmenn og svensker i alderen 20-60 år.

I en annen artikkel ser Ulla-Britt Eriksson og Staffan Janson på personer med muskel- og skjelettlidelser sine erfaringer og mestringsstrategier med det å gå sykemeldt over lang tid. Data som benyttes er dybdeintervjuer med 17 svensker som hadde vært sykemeldt i minimum 60 dager.

Begge artiklene om sykefravær er publisert i prosjektet «Social factors contributing to sickness abscense» (SOFAC). SOFAC er et fireårig prosjekt innenfor forskningsrådets sykefraværsprogram, og samarbeidspartnere er Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer og Stockholms Universitet. Les mer om SOFAC her.

Artiklene kan lastes ned her:

Johansen, V. (2013). Risk factors of long-term sickness absence in Norway and Sweden. Nordic Journal of Social Research 4: 71-82.

Eriksson U.-B. & Janson, S. (2013). An explorative interview study of men and women on sick leave with a musculoskeletal diagnosis seeking an acceptable life role. Nordic Journal of Social Research 4: 56-70.