Østlandsforskning har foretatt en kartlegging av ungdoms opplevelse av oppvekstmiljøet på Hadeland. Kartleggingen skal benyttes som et styringsverktøy for det forebyggende arbeidet i kommunene. Initiativtaker og oppdragsgiver for Ung på Hadeland er prosjektet ”Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil”. Undersøkelsen er en populasjonsstudie for ungdomsskolen og videregående skole. I alt har 1300 ungdommer i alderen 12 til 19 år besvart spørreskjemaet. Svarprosenten er 70. Ungdommene har svart på rundt 60 spørsmål innen tema som; trivsel på skolen og på Hadeland, bruk av fritiden, forholdet til familie og jevnaldrende, helse og seksualitet, kriminalitet og bruk av rusmidler.

Bestill rapport

Ung på Hadeland | (rapportnr. 200714)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X