I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert i Hedmark og Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende status og utfordringer i en regional sammenheng samt å foreslå tiltak som adresserer disse utfordringene.. Problemstillingene som rapporten svarer på er: Hvilket omfang har næringen? Hvordan er utviklingstendensene i næringen? Hvordan skjer utvikling i næringen og kan utviklingen eventuelt understøttes av tiltak i samarbeid med det offentlige virkemiddelapparat? Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for etablering av et formelt trehusnettverk i Innlandet. Undersøkelsene rapporten bygger på er utført våren 2007.

Bestill rapport

Trehusindustrien i Innlandet – egenskaper, dynamikk og utfordringer | (rapportnr. 200716)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X