Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helse- og Sosialfag og Senter for Livslang Læring har utviklet og gjennomført, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, et kompetansehevingspro-gram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse i årene 2006 – 2008. Opplæringsprogrammet er en del av direktoratets satsing for bedre tilrettelegging av det kommu-nale tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier (TaKT). Dette notatet dokumenterer og oppsummerer noen av erfaringene og peker på noen behov for oppfølging utover prosjektperioden.

Bestill rapport

TaKT opplæring. Sluttrapport | (rapportnr. 200803)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X