Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Hensikten med denne undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes erfaringer etter hvert som ordningen har blitt mer alminnelig. Studien belyser ulike sider ved brukerstyrt personlig assistanse: Hvem er brukerne, igangsetting av ordningen, beskrivelse av tjenestetilbudet, rekruttering av og ansettelsesforhold for assistenter, opplæring og erfaring med ordningen. Datamaterialet er innhentet ved hjelp av spørreskjema til funksjonshemmede som omfattes av ordningen i kommuner med stimuleringstilskudd.

Bestill rapport

Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse | (rapportnr. 200303)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X