Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har fulgt Program for folkehelsearbeid i kommunene
i Vestfold og Telemark over nesten fire år, og har evaluert fylkeskommunes rolle som
understøtter i programmet. Fokus er på fylkeskommunens rolle som tilrettelegger for samskaping
og sosial innovasjon i kommunenes folkehelsearbeid. Denne rapporten presenterer
funn fra følgeevalueringen.
Følgeevalueringen har hatt som mål å identifisere faktorer som påvirker samskapende sosial
innovasjon og fylkeskommunenes rolle som støttespillere for kommunenes
folkehelsearbeid. Sentrale spørsmål inkluderte karakteristika ved fylkeskommunenes innsats,
hvordan denne innsatsen støttet innovasjonsprosesser, og hva som fremmet eller hemmet
samskaping og sosial innovasjon.
Evalueringen viser at kompetanseheving har spilt en sentral rolle i å fremme samskaping og
sosial innovasjon i programmene. Innovasjonsprosessene ble tilrettelagt gjennom bruk av
ulike verktøy og metoder, inkludert tverrfaglig samarbeid og inkludering av erfaringsbasert
kunnskap.
Evaluering har vært sentralt i programmene, med vekt på metodisk tydelighet og
egenevaluering. Implementering og spredning av prosjekter og arbeidsmetoder har vært en
kompleks prosess som krever god kommunikasjon og vilje til å opprettholde innovative
tilnærminger.
Erfaringene fra prosjektet viser viktigheten av forutsigbarhet, handlingsrom, og deling av
erfaringer. Programmene har bidratt til organisasjonslæring, endret planleggingsmetoder,
og oppmuntret til samarbeid og innovasjon.
Konklusjonen er at programmene har hatt en positiv innvirkning på folkehelsearbeidet,
spesielt gjennom samskaping og kompetanseheving. Fylkeskommunen har spilt en viktig
rolle som støttespiller for kommunenes programarbeid, og deres rolle som «oversetter» har
vært avgjørende for suksessen.

Bestill rapport

Samskaping og sosial innovasjon i Program for folkehelsearbeid – Evaluering av Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle | (rapportnr. 202322)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X