Rapporten gir innsikt i hvilke restruktureringsprosesser den norske reiselivsnæringen gjennomgår, og hvilke følger disse endringene kan få for reiselivet i distriktene. Prosjektet baserer seg på teori og empiri om restrukturering utviklet gjennom studier av andre næringer, noe som setter restruktureringsprosessene i reiselivet i perspektiv. De næringsmessige endringene i norsk reiseliv preges i stor grad av kjededannelsene innen hotellnæringen. Den geografiske fordelingen til eierkjedene viser at de i det alt vesentlige er lokalisert i tjenesteytende regioner, og fortrinnsvis i de mest sentrale blant disse. Overnattingsstatistikken på sin side viser at utviklingen går i retning av at stadig større deler av trafikken tilflyter de mest sentrale tjenesteytende regionene. Reiselivets utvikling viser på en rekke områder en klar regional asymmetri, i disfavør av distriktene. Dette tilsier at det offentlige bør orientere seg i retning av styringsmidler som i sterkere grad kan ivareta en offensiv produksjonssystemorientert rolle.

Bestill rapport

Reiselivets produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og distriktsbaserte reiselivsbedrifters utviklingsmuligheter | (rapportnr. 199803)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X