Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester
Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi
prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre av samarbeidsprosjektet «Økte
sosialhjelpsutgifter» som Nav Ringsaker, Nav Hamar, Nav Stange og Nav Løten har
hatt siden 2014. Prosjektet er initiert av Ringsaker kommune og finansiert av Fylkesmannen
i Hedmark.

Hovedfunnene fra følgeevalueringen er at det var en entydig positiv innstilling til
prosjektet fra både kommuneledelse, Nav-ledere og veiledere i de fire deltakende
kommunene. Fra alle var det en forventning om at prosjektet kunne bidra til likere
praksis og mer likeverdige tjenester både internt ved kontorene og i regionen, samt en
effektivisering i form av tidsbruk totalt og iverksetting av egnende og målrettede aktiviteter
og tiltak for brukere. Med andre ord er det en forventing om at prosjektet kan
føre med seg positive effekter for både den ansatte, kontoret, regionen og brukerne. Forventningene til prosjektet erfares å være imøtekommet. Alle planlagte aktiviteter har vært gjennomført, og dette har bidratt til en praksisendring ved alle kontorene. Disse endringene har vist seg størst i siste halvdel av prosjektperioden.

Bestill rapport

Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling- Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH) | (rapportnr. 201934)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

AntallX