Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester
Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi
prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre av samarbeidsprosjektet «Økte
sosialhjelpsutgifter» som Nav Ringsaker, Nav Hamar, Nav Stange og Nav Løten har
hatt siden 2014. Prosjektet er initiert av Ringsaker kommune og finansiert av Fylkesmannen
i Hedmark.

Hovedfunnene fra følgeevalueringen er at det var en entydig positiv innstilling til
prosjektet fra både kommuneledelse, Nav-ledere og veiledere i de fire deltakende
kommunene. Andre funn er:

• Det er utviklet felles rutiner og systematikk som har bidratt til bredere, bedre og mer effektive kartlegginger og treffsikre tiltak for den enkelte bruker.
• Rutinene omfatter økt grad av brukermedvirkning, og dokumentasjon som gir bedre rettsikkerhet for brukerne
• Veilederne erfarer selv at systematikken gir en bedre tidsbruk og letter samarbeid internt og eksternt
• Erfaringsdeling mellom kontorene har skapt økt bevissthet og tilført kunnskap
• Systematikken har vist seg å kunne ha overføringsverdi også til andre brukergrupper enn unge under 30 år.

En av utfordringene som er avdekket i prosjektet er at arbeidet dokumenteres i flere fagsystemer – det statlige og det kommunale. Det er fortsatt en vei fram til «ett NAV».

Bestill rapport

Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling- Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH) | (rapportnr. 201934)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X