Regler om kjønnskvotering ble hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Kvoteringsreglene krever at minst 40% av hvert kjønn skal være representert i politiske utvalg. Intensjonen med loven er å oppnå mer lik fordeling av kvinner og menn i kommunale utvalg, særlig med tanke på å øke kvinnerepresentasjonen. Studien tar sikte på å avdekke hvorvidt intensjonen med loven er oppfylt. Undersøkelsen har tre delproblemstillinger: 1) Hvor ”sterkt” er kvoteringsregimet i kommuneloven? ”Styrken” vurderes på bakgrunn av dokumentstudier. 2) Hvordan har fylkesmannen utformet sin rolle som veileder og kontrollør ved iverksettingen av kvoteringsreglene? Data er innhentet ved hjelp av telefonintervju med saksbehandlere hos fylkesmannen. 3) Hvilke argumenter benyttes for og imot utvikling og iverksetting av kvoteringsreglene og hvilke forståelser av kjønn ligger bak? Denne delen av studien bygger på dokumentstudier, gruppeintervju med representanter i kommunale valgnemnder og individuelle intervju med medlemmer i kommunelovutvalget.

Bestill rapport

Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering | (rapportnr. 200202)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X