Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. Mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Norske og internasjonale studier viser at ordningen er svært vellykke, sett fra brukerens side. Erfaringer fra assistentgruppa som helhet er ikke tidligere undersøkt i Norge. Denne studien belyser ulike sider ved arbeidstakerens situasjon. Undersøkelsen omfater spørsmål som hvem er assistentene; hvilke arbeidsoppgaverutfører assistentene; hvordan opplever assistentene sitt arbeidsmiljø; og hvordan trives assistentene i jobben. Datamaterialet er innhentetved hjelp av spørreskjema til assistentene.

Bestill rapport

Mellom brukerstyring og medbestemmelse – Å jobbe som personlig assistent | (rapportnr. 200104)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X