Dette paperet ble presentert på den 1.nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming på Lillehammer i september 2004. Det er en del av den første fasen av et treårig forskningsprosjekt om vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paperet skisserer en typologi over ulike overgrep med fokus på en drøfting av institusjonelle overgrep. Dette følges opp med eksempler av informantenes beskrivelser av overgrep i følgende fire institusjoner: skoler, sykehus, hjemmesykepleien og hjelpemiddelsentralene. Til slutt diskuteres ulike elementer som inngår i den institusjonelle settingen for slike overgrep med vekt på funksjonshemmedes avhengighet og rett til tjenester og hjelpemidler, samt på det skjeve maktforholdet i tjenesterelasjonen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. En endring av dette maktforholdet er vesentlig for å forhindre fremtidige institusjonelle overgrep overfor kvinner med fysiske funksjonshemminger.

Bestill rapport

“Makt, avmakt og institusjonelle overgrep” | (rapportnr. 200409)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X