Datamaterialet bekrefter KNs urbane karakter. Storbyregionene har ca. 70 % av sysselsettingen og ca. 68 % av bedriftene i KN. Oslo kommune drar opp gjennomsnittet for storbyregionene (og landet for øvrig). Nyetablerings- og vekstraten i KN er høy og avgangsraten lav, og det er næringsgruppen ”kunstnerisk virksomhet” som i særlig grad bidrar til disse tendensene. ”Kunstnerisk virksomhet” utgjør KNs kjerne. Den har høy endringstakt eller dynamikk, men er ikke dominerende. Det antas at det er et nært samspill mellom kulturfeltet, ”kunstnerisk virksomhet” og KN for øvrig, og at KN har et stort potensial når det gjelder å levere innsatsfaktorer til annen næringsvirksomhet. KNs urbane karakter synes å henge sammen med egenskapene ved både produksjon, produkter og markeder. Mye tyder på at geografisk konsentrasjon av et relativt stort antall produsenter og konsumenter er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for en dynamisk utvikling. Det anbefales at byene kartlegger og tar utgangspunkt i sine egne ressurser når de velger tilnærmingsmåter og utvikler strategier.

Bestill rapport

Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger | (rapportnr. 200505)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X