Denne rapporten er fra et forprosjekt om «Kultur og regiona utvikling» som er gjennomført på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Norske kommunerssentralforbund. Rapporten representerer det første systematiske forsøket i Norge på å analysere samspillet mellom kultur og regional utvikling. Dette er et svært stort felt, og gjennom forprosjektet er det bare gått inn på visse sider av aktuelle problemstillinger. Det er intensjonen å videreføre arbeidet i et bredere forskningsprogram. Et forslag til forskningsprogram sammen med oppsummeringer av ulike syn på behovet for forskning er gjengitt i rapportens vedlegg. Som et ledd i arbeidet med forprosjektet er det kartlagt noen sider ved kulturlivet og dets økonomi i innlandsfylkene i Hedmark og Oppland. Det kan anslås at det finnes mellom 4 og 5000 lokale lag og organisasjoner med over 400 000 medlemmer. En betydelig økonomisk virksomhet er direkte eller indirekte knyttet til kulturaktivitet. Kommunene i Innlandet bruker ca 200 mill kr i prlige brutto driftsutgifter til kulturformål og sysselsetter rundt 500 årsverk i denne sektoren. Det investeres årlig vel 100 mill kr i kulturanlegg, av dette utgjør idrettsanlegg en stor andel. Betydelige deler av privat forbruk går til kulturaktiviteter og kulturrelaterte varer og tjenester. Samlet er «kulturøkonomien» av et omfang som gjør den sammenliknbare med andre viktige næringssektorer. Det er imidlertid en rekke metodiske og empiriske problemer forbundet med mer konkrete tallfestinger. Kultur er et viktig strategisk satsingsområde i regional utvikling, men samtidig må det erkjennes at det finnes begrenset innsikt i hvilke virkninger slike satsinger har og hvordan det bør prioriteres.

Bestill rapport

Kultur og regional utvikling. En rapport fra et prosjekt om samspillet mellom kultur og regional utvikling i Innlandet. | (rapportnr. 198813)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X