Rapporten er en forstudie for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, hvor hensikten er å undersøke mulige effekter av de høringsuttalelser som denne organisasjonen har avgitt. I metodekapitlet er det en diskusjon på hvilke metoder som kan anvendes når en søker å måle en organisasjons gjennomslagskraft. Deretter kommer en gjennomgang av fem saker hvor FFO har avgitt en høringsuttalelse, hvor det viktigste trekket synes å være at det er vanskelig å få gjennomslag for endringsforslag i høringsrundene. Siste kapittel er en vegviser for en videreføring av prosjektet som denne forstudien er første del av.

Bestill rapport

Innflytelse gjennom høringer? En forstudie av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sin påvirkning av offentlig politikk gjennom ordningen med høringer | (rapportnr. 199715)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X