”Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen” (2004-2007) er et prosjektsamarbeid mellom de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Prosjektet har som visjon å skape helsefremmende arbeidsplasser i kommunene. Ett av hovedtiltake-ne i prosjektet er utdanning av 60 interne coacher. Østlandsforskning (ØF) bistår prosjektet med følgeforskning. Dette er andre notatet fra følgeforskningen og omfatter erfaringer og resultater fra coachopplæ-ringen. Notatet er basert på dokumenter fra de enkelte kommunene og dybdeintervjuer med 12 coacher som har gjennomgått 10 dagers opplæ-ring og veiledning/trening, to gruppeintervjuer med ansatte ved to kom-munale tjenester og ett intervju med en leder. Intervjuene viser at de som har gjennomgått coachopplæringen har fått stort læringsutbytte og fått økt sin profesjonelle kompetanse.

Bestill rapport

Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Andre underveis-rapport til prosjektet. | (rapportnr. 200617)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X