Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen om en utredning av hvordan en kan øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skal bidra til et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan styrke rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i landbruket. Det er gitt forslag til generelle tiltak /strategier og fylkesvise forslag. Forslag er ikke ment å være uttømmende. Prosjektets begrensede ramme har, som nevnt ikke muliggjort en fullstendig analyse av alle naturbruksskolene og andre kompetansetilbydere i disse fem fylkene. Innenfor prosjektet er innovasjonssystemet for landbruket i de fem fylkene beskrevet. Naturbruksskolenes rolle er vektlagt. Skisserte tiltak har mål om å styrke rekruttering og kompetanseheving, noen tiltak kan best settes i verk om flere fylker samarbeider, mens andre kan iverksettes av ett enkelt fylke. Målet er å skape debatt og engasjement og at dette danner et fruktbart utgangspunkt for en videre utvikling av både naturbruksskolene og andre tilbydere av kompetanse til landbruket i de fem fylkene.

Order Report

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet | (report no. 201215)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X