Prosjektet Funksjonshemmede i arbeid har vært rettet mot personer med funksjonsnedsettelser, særlig bevegelseshemmede, som var arbeidssø-kende. Evalueringa viser at målgruppa ble mer uensartet enn forventet, og at kursopplegget og vurderingene av resultatene måtte tilpasses den reelle målgruppa. De foreløpige resultatene viser at seks av de 23 delta-kerne er eller vil med stor sannsynlighet komme i ordinært arbeid enten hel eller deltid innen et års tid. Videre har seks deltakere fått eller vil med stor sannsynlighet få arbeid med bistand (AB) i ordinære bedrifter, for det meste i deltidsstillinger. Ytterligere seks deltakerne er eller vil med stor sannsynlighet arbeide i bedrifter med varig tilrettelagt arbeid (VTA). Fem deltakere sluttet eller flyttet i løpet av kursperioden. I tillegg har prosjektet gitt resultater, når det gjelder opplæring og utdanning, samt ekstra ge-vinster i form av selvutvikling med bedret evne til å mestre utfordringen med å komme i arbeid.

Bestill rapport

Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid | (rapportnr. 200703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X