Rapporten drøfter i hvilken grad kulturvernplanen for deler av Indre Vassfaret har fungert etter intensjonen, og om det er mulig å drive planen innenfor dagens økonomiske rammer. Det blir i rapporten fokusert på hvordan kulturvernplanen fungerer som styringsredskap med tanke på å oppfylle intensjonen med tiltaket, herunder hvorvidt intensjonen er søkt operasjonalisert i konkrete målsettinger, og om det eksisterer innbakte målkonflikter i tiltaket. En vesentlig del av rapporten inneholder en gjennomgang av kulturvernplanens økonomiske forhold og de rammebetingelser tiltaket har arbeidet under. Denne gjennomgangen munner ut i en skissa av noen mulige, konkrete veivalg. Rapporten avsluttes med et poengtert oppsummeringskapitell.

Bestill rapport

Evaluering av kulturplan for deler av Indre Vassfaret | (rapportnr. 199621)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X