Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper om tilgangen på jakt- og fiskemuligheter i Norge, og hvilke forhold som hindrer folk i å utøve disse aktivitetene. Andre del redgjør for en ny undersøkelse av deltagelse i og interesse for jakt og fiske, og hvilke hindringer folk opplever i forhold til utøvelse av jakt og fiske. Avslutningsvis drøftes resultatene i lys av ulike offentlige tiltak og virkemidler generelt og «Post 72» spesielt.

Bestill rapport

Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske | (rapportnr. 199522)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X