Undersøkelsen har som hovedproblemstilling hvorfor det er store variasjoner i barneverntiltak mellom Hedmark og Oppland. Hovedfunnet er at kapasitet og organisering av tjenesten har mye å si for hvor mange barnevernsaker kommunen eller fylket har. Det ble også undersøkt om det var systematiske forskjeller i faglige tilnærminger, men en fant ingenting som tydet på at det i seg selv skulle bidra til forskjeller. Derimot synes det som om det kunne være noe ulik terskel for hjelpetiltak. Samarbeidet mellom kommune, fylkeskommune og fylkesmann var heller ikke vesentlig forskjellig i de to fylkene. Når det gjelder de fylkesvise forskjellene, så skyldes nok det i hovedsak tjenestenes kapasitet og organisering. Dette forklarer også i noen grad forskjellen mellom kommunene. Selv om det er vanskelig å måle problemomfanget i kommunene, synes det som om kommuner som har relativt mange sosialhjelpsmottakere, høy arbeidsløshet og andre sosiale problemer, har flere barneverntilak.

Bestill rapport

Barnevernet – Lokal tilpasning eller nasjonal standard? En undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland | (rapportnr. 199816)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X