Regional- og næringsforskning (RN)

Regional- og næringsforskning har vært sentralt for Østlandsforskning helt siden opprettelsen i 1984. I de senere år har virksomheten i stor grad vært knyttet til analyser av:

Reiselivs, kultur og opplevelsesnæringer: Her inngår analyser av kulturnæringer, festivaler/arrangementer, reiselivsnæringer, fritidsboliger og rekreasjonssamfunnet, mm.

Naturressursbaserte næringer: Jordbruk, skogbruk og disse næringenes foredlingsindustri er her i fokus. Vi har prosjekter rettet mot fornybar energi, næringsmiddelindustri, treindustri, skogbruk med mer.

Fjellregionens utfordringer: Fjellregionene har stor utfordringer knyttet til nærings- og befolkningsutvikling. Planlegging og forvaltning av fjellregionenes arealer, og lokal deltakelse og innflytelse er sentrale tema i Østlandsforsknings arbeid på dette området. Et viktig mål er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske virkemidler som kan bidra til å styrke den næringsøkonomiske utviklinga i disse regionene.

Klassiske regionale analyser: Dette omfatter analyser av befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur, med mer.

Utviklingsmuligheter i grenseområdene mot Sverige: I de senere år har vi utført analyser av utvikling og omstilling i grenseområdene mellom Østlandet og de vestre deler av Sverige. Disse analysene har et bredt perspektiv i forhold til blant annet næringsutvikling, befolkning, demokrati, kjønn/likestilling og infrastruktur.

Evaluering, planlegging og forvaltning: Evalueringene er ofte nasjonale, mens vår virksomhet på planlegging og forvaltning ofte retter seg mot det lokale eller regionale nivået, eller til forholdet mellom forvaltningsnivåene.