Fjell

Enighet om restriktiv holdning til inngrep i verneområder

I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser...Les mer
Ukategorisert

Gruppeundervisning Krigsskolen

Krigsskolen har brukt Østlandsforskning som evaluatorer av en ny læringsmetode som anvendes i strategifaget ved skolen. Instruktørene har utviklet sin undervisningspraksis til å bli mer prosessorientert og gruppeundervisningen mer studentdrevet, og kadettene tar i større grad i bruk strategier for dybdelæring. Evalueringen baserer seg på...Les mer
Ukategorisert

Vold mot kvinner

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner. På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om...Les mer
Entreprenørskap

Nyttig seminar om entreprenørskap i utdanningen

Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november. Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for...Les mer
Entreprenørskap

Entreprenørskap i utdanningen

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet Prosjektleder: Olav R. Spilling (NIFU) Prosjektmedarbeider: Vegard Johansen, Svein Erik Hagen Prosjektperiode: September 2010 -  desember 2014Les mer
Sykefravær

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på...Les mer
Strategier

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere. Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig....Les mer
Folkehelse

Levekår i Dovre

Østlandsforskning skal kartlegge Dovringens helse, levevaner, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner. Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en levekårsstudie i Dovre kommune. Alle innbyggere mellom 16 til 79 år vil bli invitert til å delta, og studien vil favne over ulike tema...Les mer