Fjell

Ta heile Noreg i bruk

Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.Les mer
Regional utvikling

Grenseregionale spørsmål

Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.Les mer
Sykefravær

Kvinner er mer syke enn menn

Kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben enn menn. Det viser NAVs egen statistikk og forskning gjort av eksterne forskere. En hypotese er at kvinner bekymrer seg mer for familien og "dobbeltarbeidet", enn hva menn gjør, noe som fører til slitenhet. Dette støttes også...Les mer
Landbruk

Videregående opplæring i landbruket – hva er næringens behov?

Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår: Østlandsforskning...Les mer
Sykefravær

Tre nye artikler om sykefravær og sykenærvær

I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.Les mer
Regional utvikling

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater fra et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet. Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å...Les mer
UTMARK

Nytt nummer av Utmark

Det har kommet et nytt nummer av tidsskriftet Utmark, - nr 2. 2012. Tidsskriftet Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål. Foreliggende utgave har seks artikler, hvorav fire er fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Titlene på artiklene...Les mer
Regional utvikling

Call for papers

Eastern Norway Research Institute (Østlandsforskning) is one of three partners in the research network "Regional Studies Association Research Network". The network is now arranging the second workshop in the series "Community energy for development: progress and prospects". Les mer
Ansatte

Ledige forskerstillinger

Østlandsforskning skal utvide staben og søker etter 2-3 nye samfunnsforskere. Det er ønskelig med dr.grad og/eller bred erfaring som oppdragsforsker eller utreder.Les mer