bokomslag militaere kvinner

Forskerne Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning er med som forfattere i en ny bok om kvinner i Forsvaret, hvor man fokuserer på å tiltrekke, selektere og beholde kvinner. Boken er basert på prosjektet Forskning på årskull.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Krigsskolen, Vernepliktsverket, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt og Østlandsforskning. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet. Fra dette prosjektet satt man med mye empiri som man besluttet kunne brukes som utgangspunkt for ikke bare forskningsrapporter, men en bokutgivelse. Nå er denne boken gitt ut på Abstrakt forlag.

Hovedfokuset i boken er førstegangstjeneste og befalsskole, altså de lavere nivåene. Østlandsforskning sitt arbeid har handlet om jenter i førstegangstjenesten. Det er gruppeintervjuer av gutter og jenter som har gitt empiri til prosjektet. Gruppeintervjuene ble gjennomført rett etter rekruttskolen og ved slutten av førstegangstjenesten ved tre avdelinger i Hæren og i Luftforsvaret. I intervjuene snakket man om motivasjon for å ville inn i førstegangstjeneste, erfaringer og opplevelser i førstegangstjenesten og en eventuell videre karriere i Forsvaret.

Prosjektet Forskning på årskull var et tiltak man satte i gang som følge av St. meld 36 – Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. Hovedbudskapet i boka er at selv om man har satt seg et mål om minst 20 % kvinner i Forsvaret innen 2020, er det fortsatt en lav kvinneandel på rundt 8-9 %. Boken belyser noen mulige svar på hvorfor kvinneandelen holder seg så lav. Den tradisjonelle forståelsen av hva en soldat er og hvilke forventninger man har til en soldat, holder kvinnene unna en militær karriere. Dette til tross for at det ser ut til at idealsoldaten kan ha forandret seg på bakgrunn av nye oppgaver og oppgaveløsning i Forsvaret. Boken belyser også ulike inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i organisasjonens strukturer og kultur.

Høres det ut som om denne boken er noe for deg, kan du bestille den her.