NAV-kontorene i hele Norge tar i bruk et nytt digitalt verktøy som skal hjelpe folk i arbeid. Sammen med kollegaer fra Høgskolen i Innlandet følger forsker Asbjørn Kårstein prosessen.

Prosjektet heter VIT, som står for Veiledning og Informasjonstilgang – konsekvenser av nye digitale løsninger for forvaltning og bruk av arbeidsrettede tiltak. Rammen er på seks millioner over tre år, finansiert med midler fra NAV FoU.

Asbjørn Kårstein, mann ca 55 år, brille, grønn genser, smilende.

Asbjørn Kårstein.

Skal følge Mulighetsrommet

VIT skal følge prosessen med å utvikle og implementere «Mulighetsrommet». Dette er en plattform som skal gi veiledere i NAV og brukerne mer oversiktlig informasjon om arbeidsrettede tiltak, som for eksempel opplæring eller arbeidstrening.  I Mulighetsrommet skal NAV-veiledere blant annet få oversikt over tiltak basert på geografisk tilhørighet, brukerens innsatsbehov og tilgjengelighetsstatus.   De skal også lettere kunne dele informasjonen og involvere brukerne i vurderinger og beslutninger om tiltak.

Endringene forventes å ha stor betydning for NAV-veiledernes arbeidshverdag, men også for brukere og for forvaltningen av tiltakene.

-Dette er viktig forskning fordi det griper direkte inn NAVs pågående arbeid med digitalisering av tjenestene. Dette gir oss mulighet til å forske med NAV og gi innspill underveis i prosessene, forteller prosjektleder Maria Røhnebæk. -Samtidig vil prosjektet bidra med viktig kunnskap om hvordan nye digitale løsninger åpner for større grad av «samskaping» med brukerne og hvilke konsekvenser dette vil ha.

Metoder

Forskergruppen skal gjennomføre dokumentstudier og intervjuer med sentrale aktører i direktoratet og i NAV Innlandet og NAV Ringsaker, som har vært pilotkontor for Mulighetsrommet. I løpet av det 3-årige prosjektet skal de også ha fire case-studier på NAV-kontorer i Innlandet for å studere brukerne og ansattes erfaringer med Mulighetsrommet. I tillegg sender de en spørreundersøkelse til veiledere i Øst-Viken, Vest-Viken, Trøndelag og Nordland og de vil undersøke mulige effekter av løsningen basert på analyser av registerdata.

Forskerne forventer å skrive flere fagfellevurderte artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og skal presentere forskningen på forskjellige konferanser. Funnene oppsummeres også i en sluttrapport og i videopresentasjoner som har NAV-ansatte som målgruppe.

Prosjektet har egne nettsider, som de neste tre år blir oppdatert med nyheter og forskningsfunn.