Forskere fra Høgskolen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune vil gjerne høre din mening og gode ideer om hvordan vi kan skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal. Derfor inviterer de til idéverksted i Sør-Fron 2.-3. november og i Tynset 10.-11. november.

Med idéverkstedene ønsker de å få fram forslag til tiltak som kan bidra til å styrke inkludering av innvandrere og øke bevissthet og engasjement om innvandring og inkludering. De legger til rette for å knytte nye kontakter og danne nettverk på tvers av kommuner, sektorer og organisasjoner. Deltakere utfordres til å tenke nytt om hvordan samhandling på tvers kan bidra til bedre inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Øke engasjement i områder med befolkningsnedgang

Hensikten med verkstedet er å bidra til økt bevissthet, engasjement og kunnskap om innvandring og inkludering regionene. Deltakelse skal understøtte prosesser som kan bidra til ideutvikling og implementering av tiltak og løsninger som styrker inkluderingen. Å skape inkluderende samfunn kan være viktig for å gjøre regionen til et attraktivt område for innvandring og tilflytting. Det kan bidra til at flere ønsker å bli boende. Dette kan være viktige tiltak for å motvirke befolkningsnedgang og styrke stedsutvikling.

EU-prosjektet MATILDE

Idéverkstedene organiseres i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet Matilde – Migration impact assessment to enhance integration and local development in European rural and mountain regions.  MATILDE er et forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner, med vekt på fjellområder.

Prosjektet er opptatt av hvordan innvandring påvirker samfunnsutviklingen lokalt. Hva kan gjøres for å bedre integrering av innvandrere fra land utenfor EU, og hvordan kan politikkutformingen bedre legge til rette for integrering og inkludering, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og på EU-nivå?

Innlandet er involvert

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med partnere i 11 europeiske land. I Norge deltar Østlandsforskning v/ Høgskolen i Innlandet som forskningspartner og Innlandet fylkeskommune deltar som lokal partner. Tynset og Sør-Fron er valgt ut som casekommuner og deltar i gjennomføringen av lokale, deltakende casestudier høsten 2021. Kommunenes samspill med de øvrige kommunene i regionen vektlegges og casestudiene forankres derfor i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal som case regioner.

Delta på et idéverksted?

Ønsker du å bidra på idéverkstedet på Dale-Gudbrands Gard i Hundorp 2.-3-november? Ta kontakt med Marte Brunæs Torgersen, marte.brunaes.torgersen@sor-fron.kommune.no

Vil du delta på Tynset 10.-11.november? Ta kontakt med: Svanhild Næverdal, svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Følg med i sosiale media og #MatildeMigration

Og les mer om MATILDE-prosjektet her:

https://matilde-migration.eu/

https://www.facebook.com/MatildeProject

https://twitter.com/MATILDE_Mig

https://www.linkedin.com/company/matilde-migration/

https://www.instagram.com/matildemigration/

https://independent.academia.edu/MATILDEMigration

https://www.researchgate.net/profile/Matilde-Migration