regnbue over bygg høgskolen i innlandet lillehammer

Forskere ved Østlandsforskning og Seksjon for master i sosialfaglig arbeid ved Høgskolen i Innlandet skal sammen med Innlandet fylkeskommune gjennomføre et prosjekt med fokus på helse og livskvalitet blant skeive i Innlandet. Prosjektet tar utgangspunkt i folkehelseundersøkelsen gjennomføres som samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og fylket våren 2023. Undersøkelsen har også spørsmål knyttet til kjønn og kjønnsidentitet for å følge opp et politisk vedtak i Innlandet om en levekårsundersøkelse blant lhbtiq+-personer.

Forskning viser at det er dobbelt så mange skeive som opplever dårlig eller svært dårlig helse sammenliknet med heterofile. Spesielt bifile og transpersoner har flere utfordringer enn andre grupper når det gjelder psykisk helse, familierelasjoner og venner. Mange opplever også ensomhet og vanskelige møter med helsetjenester.

-Vi skal nå finne ut hvordan dette er akkurat i Innlandet, og prosjektet kan bidra til hvordan vi kan få bedre kunnskap til skeives helse og livskvalitet gjennom spørreundersøkelser, forteller prosjektleder Deniz Akin. -Hovedmålet er jo å synliggjøre og fremme skeives helse og livskvalitet i Innlandet.

Bakgrunn

Kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for det inkluderende Innlandet peker på kunnskapshull, spesielt når det kommer til levekår for skeive i Innlandet. Lhbtiq+-indikatorene i levekårsundersøkelsen er derfor utviklet i samarbeid mellom forskere og interesseorganisasjoner. Disse kan bidra til å løfte fram utfordringene skeive opplever i regionen og til utvikling av mer målrettede lokale tiltak for å fremme livskvaliteten til skeive.

Metode

I tillegg til analyse av folkehelseundersøkelsen skal forskerne intervjue skeive i Innlandet. Et av forskningsmålene er også å undersøke brukervennlighet og nytteverdien av Lhbtiq+ indikatorene i folkehelseundersøkelser.

En annen viktig del i prosjektet er å identifisere utfordringene og foreslå tiltak i samarbeid med en referansegruppe som består av FHI, Likestillingssenteret, FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), og KorusØst. Funnene skal inngå i Innlandsstatistikk  og presenteres for fylkestinget, kommuner og interesseorganisasjoner. I tillegg blir det en fagfellevurdert artikkel og diskusjon med relevante aktører innen forskningsområdene LHBTIQ+ og folkehelse.

Prosjektet har fått støtte av Regionale Forskningsfond Innlandet og gjennomføres i perioden juni-2023 mai 2024.