I samarbeid med NORUT har Østlandsforskning sett på næringsstruktur, arbeidsmarked, bolig og befolkningsstrukturen i Sør-Tromsregionen. Dette har resultert i rapporten ‘Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen’.  Dette er en såkalt ‘delt’ region: en naturlig bolig- og arbeidsmarkedsregion består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad i Troms, og Tjeldsund og Evenes i Nordland. De andre kommunene i regionen- Salangen, Lavangen og Gratangen- orientere seg mot Midt-Troms og mot Narvik i Nordland. Sørtromsregionen kart

Noen konklusjoner som er gjort i rapporten er at befolkningsutviklingen er alarmerende, med nedgang i nesten alle kommunene i årene før 2013-2014 og for lave fødselstall. Regionen samlet sett har hatt vekst i sysselsettingen de siste årene, men ligger likevel under landsgjennomsnittet.  Næringer som har vunnet i den nasjonale konkurransen og er store i regionen, er: petroleum, utvinning av råolje og naturgass, kunstnerisk virksomhet og underholdning, pleie og omsorg i institusjon, og landtransport og rørtransport.

Sjømat, særlig akvakultur og leverandørindustrien, reiseliv og petroleum er næringene som har et nasjonalt og internasjonalt potensial.  Regionen har et bredt tilbud av videregående utdanning.

Næringsliv, kommuner og andre aktører har gitt anbefalinger om hvilke grep som bør tas or å fremme vekst i Sør-Troms. Næringslivet anbefaler blant annet: kompetansesatsing, samarbeid i klynger og med et felles næringsplan, kultursatsing og utnytte nærhet til Ofoten-regionen. Anbefalingene fra kommunene er, blant andre: bedre infrastruktur, differensiert boligtilbud, rekruttere innbyggere, redusere betydningen av fylkesgrensa og satse på kultur og ildsjeler. Andre aktører nevner blant annet: samarbeid om utdanningstilbud, inkludere ungdom i samfunnsutvikling, støtte de små bedriftene, utdanningsvalg over fylkesgrensa og vektlegge helse- og sosialfaglig utdanning.

Toril Ringholm fra NORUT har vært prosjektleder. Fra Østlandsforskning har Per Kristian Alnes, Atle Hauge og Katrine Gløtvold-Solbu deltatt.