Den vanligste tilnærmingen i forbindelse med arealspørsmål og fritidsboliger er hvordan bygging av hytter påvirker naturen og bruk av vern/planlegging for å redusere konsekvensene. En annen tilnærming er hvordan ulike tiltak og planer påvirker bruken av fritidsboligene, og dette er fokus i denne teksten. 

Konsekvenser av tiltak for fritidsboliger 

Forslag om vern av området Breheimen – Mørkridsdalen ble vurdert opp mot konsekvenser for hytter og andre bygninger. Fangel (2008) fant at ved vern av området vil dette til dels gi konsekvenser som et strengere restriksjonsnivå for nybygging, men også utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Videre ga vern manglende muligheter for hogst (både til ved formål og rydding av skog/kratt) i reservatet, og for rydding av skog for hytter. I rapporten påpeker forfatteren en forventning om økte restriksjoner på motorferdsel i naturreservat, samt på helikopterbruk. Som sentrale avbøtende tiltak ble utforming av verneforskrifter med tilpasning til dagens praksis nevnt. Fremtidenes behov for å kunne holde skog og kratt rundt hyttene nede var også sentralt. Et avbøtende tiltak som i rapporten kunne vurderes, var å endre verneområdet slik at hytteområder og støler kom utenfor verneområdet og dets begrensinger. 

Andersens (2008) utredning av konsekvenser av utvidet vern av Langsua – Skaget nasjonalpark omhandler i noen grad konsekvenser for bruk av hytter og hyttebygging. Utredningens oppsummering av virkninger for ulike friluftslivsaktiviteter viser et sammensatt bilde. Et hovedtrekk er at det vil være ingen eller ulik grad av positive virkinger for de ulike aktivitetene. Vedlikehold av hytter og buer kommer klart ut med liten positiv eller middels positiv virkning av de ulike vernealternativene. 

Tangeland (2008) skriver at 420 kV kraftledning mellom Ørskog – Fardal vil ha negative konsekvenser for eiere av fritidsboliger.Dette gjelder både de som har utgangspunkt i for eksempel gamle setrer og mer moderne fritidsboliger lokalisert nær eksempelvis skitrekk. 

Tangeland og Aas (2010) fokuserer på hvilke effekter kraftinstallasjoner i naturområder har på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. Dette får økt aktualitet med fokuset på fornybar eller CO2-nøytral energi. Forfatterne undersøkte dette i konsekvensutredning for reiseliv og turisme for kraftledningen Sima – Samnanger.  De fant betydelige kunnskapshull for dette temaet. De pekte på at særlig effekter av kraftledninger er lite utforsket, men også at kraftinstallasjoner stort sett vurderes som negative landskapselementer. Kunnskapshullet kan, ifølge dem, blant annet undersøkes via godt planlagte etterundersøkelser. Det er gjennomført en del konsekvensutredninger i forbindelse med for eksempel vindkraftutbygginger, men vi har ikke undersøkt i hvilken grad det inkluderer vurderinger for fritidsboliger. 

Holdninger til vindkraftplaner og fritidsboliger 

I masteroppgaven undersøkte Nyheim (2013) argumentasjon og holdninger til vindkraftplaner i Engerdal. I sammendraget oppsummerer hun at de med  

… positive holdninger til vindkraftplanene i Engerdal hovedsakelig tar utgangspunkt i økte kommunale inntekter og nye utviklingsmuligheter dersom planene realiseres. Et positivt syn på framtidig stedsutvikling og rettferdig kompensasjon til kommunen, virker å være de viktigste faktorene for at aktører etablerer disse holdningene. Videre indikerer resultatene at aktører med positive holdninger i liten grad deltar i prosessen. Dette resulterer i en ensidig debatt i lokalsamfunnet. 

Potensiell verdiforringelse som følge av en realisering av vindkraftplanene, særlig knyttet til hytter og hyttetomter, er identifisert å være hovedargumentet blant aktører med negative holdninger til vindkraftplanene. Planenes påvirkning på aktørenes stedsidentitet virker å være en svært viktig faktor for utviklingen av disse holdningene. Samtidig etableres mange av de negative holdningene med utgangspunkt i faktorer knyttet til prosessen, heller enn fysiske egenskaper ved vindkraftplanene (Nyheim, 2013, s. III). 

Referansene brukt på denne siden finner du her 

Sist oppdatert 15.09.21