I dag legges resultatene av ‘Folkehelse og levekår i Oppland’ fram. Her kommer det fram at 90 prosent av fylkets beboere trives godt i sin kommune, mot 77 prosent ellers i landet.

Få opplendinger ønsker å flytte og de fleste sier de er ganske godt fornøyde med det sosiale miljøet i nabolaget. De viktigste motivene for å bo et sted er, blant andre, trygghet i nærmiljøet, lite kriminalitet, at det er barnevennlig, god tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv. Det er færre røykere i Oppland enn på landsbasis, men det er en høyere andel som har høy kroppsmasseindeks (BMI)

73 prosent angir at helsa er god eller meget god, og dette er litt under nasjonale tall (76 prosent). Samtidig rapporterer 78 prosent i Oppland at tannhelsa er god eller meget god, og dette er noe høyere enn tall på landsbasis (73 prosent).

Vegard Johansen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning har, på oppdrag fra Oppland fylkeskommune, gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2014. Dette er den største folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland noensinne. Et representativt utvalg av 22.000 personer fra 23 kommuner ble invitert til å bidra i spørreundersøkelsen. I underkant av 8000 besvarte spørreskjemaet, et svarprosent på 36 prosent.

Funnene er presentert i en hovedrapport for Oppland fylke og seks regionnotater. I notatene gis også tallene for kommunene i regionene Lillehammer, Hadeland, Valdres, Gjøvik, Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal. Resultatene av undersøkelsen presenteres også i Fylkestinget 15. oktober og i alle regionrådene i løpet av høsten.