Østlandsforsking har på oppdrag av KS gjort dybdestudier i fem kommuner som har gode resultater fra integreringsarbeidet. Funnene presenteres i dag på en ny nettside med tips til alle som arbeider med introduksjonsprogrammet.

Kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby et introduksjonsprogram, som skal gi innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv, og forberede dem på utdanning eller arbeid. Målet er at minst 70 prosent av deltakerne skal direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Noen kommuner klarer dette bra, mens andre sliter. Landsgjennomsnittet lå i 2016 på 58 prosent.

Kvaliteten på veiledningen

KS har gitt Østlandsforskning i oppdrag å undersøke innholdet og kvaliteten på veiledningen som flyktningene får i introduksjonsprogrammet. Prosjektet heter Arbeidsretting og differensiering av introduksjonsprogrammet og avsluttes denne uke med lansering av en nettside som presenterer 10 x-faktorer for å få dette til.

Forskerne har valgt ut fem kommuner i forskjellige deler av Norge og av forskjellig størrelse. Felles for disse fem er at de har gode resultater med å få flyktninger i arbeid. I Asker, Rælingen, Stange, Trondheim og Volda var kommuneansatte villige å dele sine erfaringer i intervjuer og bli observert av forskerne.

-Her har vi intervjuet programveiledere, lærere, ledere, arbeidsgivere og flyktninger for å finne svar på hvordan de jobber for å oppnå så gode resultater, forteller prosjektleder og sosialantropolog Trude Hella Eide. Hvordan tilrettelegges veiledningen for å bidra til de mest effektive resultatene?

10 gode grep

Så hva kjennetegner kommuner som lykkes? Ti gode grepsom er utdypet på prosjektets nettsider er:

1) Klare å skape tillit mellom deltaker og veileder

2) Sørg for tett oppfølging gjennom hele introduksjonsprogrammet

3) Sørg for differensiert veiledning tilpasset den enkelte deltaker

4) Skaff tidlig kontakt med arbeidsmarked og lokalsamfunn gjennom praksisutplasseringer

5) Fokus på deltakermedvirkning og ansvarliggjøring av deltakerne

6) Ha flerkulturelle veiledningssamtaler

7) Legg vekt på felles metodisk kompetanse blant veilederne

8) Gi ansatte handlingsrom, det åpner for fleksible og nye løsninger

9) Skap et støttende arbeidsmiljø blant veilederne i tjenesten

10) Tilrettelegg for tverrfaglig samarbeid i tjenesteapparatet

På nettsidene der de gode grepene er beskrevet ligger det også en kortfattet rapport som svarer på forskningsspørsmålene i prosjektet, en digital forskningshistorie der de gode grepene i løpet av fem minutter presenteres i form av bilder og tale, og en prezi-presentasjon som illustrerer veien som mange innvandrere avlegger før de er i mål.