Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 3 – Bruken av tilskotsordningar til vi

Notatet inneheld ei oversikt over bruken av tilskotsordningar til vilt- og fisketiltak i 1996. Det er særleg lagt vekt på bruken av midlar til driftsplanlegging. Tilskotsmidlane som er studert er BU-midlar, Viltfondsmidlar og Fiskefondsmidlar. I tillegg er arbeidsoppgaver i samband med forvaltninga av BU-midlane kartlagt. Dette gjeld fyrst fremst arbeidet i landbruksavdelingane, men i noko… Les mer »

Jaktutøvelse, jaktvaner og Tromsjegernes ønsker for forvaltning og regulering av jakt i Troms

Undersøkelsen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om jaktvaner blant jegere i Troms. Jegerne i Troms kan deles inn i tre hovedgrupper; fritidsjegere bosatt i byene (jakter vesentlig hønsefugl utenenfor nærmiljøet, innlandsjegere (jakter elg og småvilt i Indre Troms) og alt-mulig-jegere (jakter småvilt, pelsvilt og predatorer langs kysten og i nordfylket). I hovedsak må allmennhetens adgang… Les mer »