Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling

Rapporten fokuserer på villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk verdiskaping og samfunnsutvikling. Indikatorer på kommunenivå viser ingen forskjell i samfunnsutvikling i kommuner med eller uten villrein. Verdiskapingen er hovedsaklig knyttet til høsting via jakt og salg av jaktkort, og det er her det meste av satsingen har skjedd. Det er en relativt lite omfattende… Les mer »

Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane

Rapporten beskriver bruken av planområdet i dag og vurderer hva konsekvensene av tre scenarier utarbeidet i kommunal arbeidsgrupper kan være for samfunnsutviklingen og for villrein. Det er utarbeidet scenarier for hhv. svak, middels og sterk utvikling. Scenarieteknikken er ny i bruk i forbindelse med regionale planer etter plan- og bygningsloven, og det er scenariene som… Les mer »

Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen.

Målet med rapporten er å dokumentere hovedtrekk i utviklingen av antall fritidsboliger i Rondane. Det er 17816 fritidsboliger i plan-området i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5787) og færrest i Elverum (7). Det er flest fritidsboligene på vestsiden av Rondane. De største konsentrasjonene i Rondane er Mysuster/ Rondablikkområdet, Venabygdsfjellet og Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes på østsida,… Les mer »

Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927 – 2004

Notatet viser lokaliseringen av hytter, hoteller og bilveier i Høvringen/Putten området i Sel kommune i årene 1927, 1963 og 2004. Datagrunnlaget er primært kart fra 1927, rapporten ”Fjellbygd og Feriefjell” og GAB-registeret. Mulige feilkilder er diskutert. Rapporten er laget for Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Bakgrunnen er at fylkesmannen i Miljøstatus for Oppland fokuserer på utviklingen… Les mer »

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen – en oppdatering til og med 2009

Notatet presenterer oppdatert kunnskap om antall fritidsboliger i Rondaneregionen til og med 2009. Det er 18981 fritidsboliger til sammen i planområdet og villreinens leveområde i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5997), Ringebu (2856) og Øyer (1949). Disse kommunene hadde størst vekst på 2000-tallet. Det er færrest fritidsboliger i Elverum (6). De største konsentrasjonene er Mysuster/… Les mer »