Utmark og samfunn. En innledning og syv oppslag om utmarka

Rapporten er del av et større forskningsprosjekt om “Utmarksbasert næringsutvikling, organisatoriske, forvaltningsmessige og kulturelle utfordringer”. Dette arbeidet har ikke format som en tradisjonell rapport. Publikasjonen består av sju essayistiske oppslag over tema utmark og samfunn, og en innledning. De forskjellige opplagene er i varierende grad avhengige av hverandre ut over det at de alle refererer… Les mer »

Om utvidelse av ordningen statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger (skog og virkesrett).

Forvaltning av statsallmenninger som bygdeallmenning hva angår skog og virke er en ordning det åpnes for i Lov om Statsallmenninger § 4-5. Det er i dag 8 statsallmenninger der skogsdrift og virkesrett forvaltes som bygdeallmenninger: Gjerdrum Statsallmenning og Ullensaker Statsallmenning i Akershus fylke, Øyer Statsallmenning, Fron Statsallmenning og Langmorkje Statsallmenning i Oppland fylke, Grønningen Statsallmenning… Les mer »

Berget som fødte en by. Om Kongsberg og bruk av Gruveåsen.

Rapporten er et innspill til kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Rapporten er begrenset til å vurdere arealbruk og utvikling i Gruveåsen og området mellom Gruveåsen og bebyggelsen i sentrum. Dette området omfatter blandt annet Kongsberg Sølvverket som er vernet som kulturmiljø.