Kommunedelplan for Tynset tettsted Delutredning 2: Samferdsel og transportanalyse

Denne rapporten inngår som et av flere kunnskapsunderlag i Tynset kommune sitt arbeid med kommunedelplanen. I rapporten ser vi nærmere på temaer som pendling, kollektivtilbud og trafikkvolum Nevnte temaer sees i et oppsummeringskapittel i forhold til det pågående planarbeidet i kommunen.

Kommunedelplan for Tynset tettsted Delutredning 1: Vekst og utvikling av regionsenteret

Denne rapporten inngår som et av flere kunnskapsunderlag i Tynset kommune sitt arbeid med kommunedelplanen. I rapporten ser vi nærmere på temaer som befolkning, sysselsetting, pendling, næringsstruktur og stedskvaliteter relatert til ulike kultur-, opplevelses- og tjenestetilbud. Nevnte temaer sees i et oppsummeringskapittel i forhold til det pågående planarbeidet i kommunen.

Anvendelse av informasjonsteknologi i bedrifter i distrikts-Norge

Rapporten som er første delrapport i prosjektet «Telematikk og regional utvikling», summerer opp erfaringer fra bruk av IT og moderne telekommunikasjonstjenester i 20 bedrifter. Undersøkelsesbedriftene ligger i Engerdal og Tynset.

Strategiarbeid i kommuner. Muligheter og problemer, basert på erfaringer fra Tynset kommune.

Prosjektet er en del av et kompetanseprogram finansiert av kommunenes sentralforbund. I prosjektet har vi vært opptatt av hvordan strategisk planlegging og strategisk ledelse kan innpasses i kommunale organisasjoner. Hovedvekten er lagt på kommunenes arbeid med næringsutvikling, med grunnlag i erfaringer fra Tynset har vi forsøkt å avdekke muligheter, begrensninger og betingelser for strategisk ledelse… Les mer »

Kulturmodell Tynset. Rapport fra forskningsprogrammet kultur og regional utvikling

Denne rapporten er sluttproduktet fra et forskningsprosjekt innen forskningsprogrammet Kultur og regional utviking. Prosjektet er en analyse av kulturhussatsinga i Tynset kommune, som utgangspunkt for en mer generell vurdering av slike tiltak. Rapporten er produkt at et utpreget lagarbeid i alle faser av prosjektperioden. Kvalitative sider ved kulturhussatsinga og ved de funksjonene huset har i… Les mer »

Regional plattform – Fjellregionen

Dette er en delrapport fra prosjektet «Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen». Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting, utdanningsnivå og senterstruktur. I den andre delen drøftes sysselsetting og næringsstruktur i Fjellregionen.