Distriktspolitiske virkemidler for tjenesteytende næringer

Notatet er en gjennomgang av de selektive distriktspolitiske støtteordninger som har relevans for tjenesteytende virksomheter. Notatet er av deskriptiv art, men det er lagt noe vekt på å drøfte hvor egnede de ulike støtteordningene er til å stimulere tjenesteyting, viktige endringer i politikkapparatet i senere tid er forsøkt fanget inn.

Tjenesteytende næringer – i distriktene eller bare i sentrum?

Denne rapporten er en del av arbeidet med evalueringen av Privat tjenesteyting i distriktene. Det er satt i gang arbeid med evaluering av både de regionale forsøkene, samt PTD som helhet. Evalueringen gjennomføres av samarbeidende forskningsmiljøer: FORUT, NIBR, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning og Østlandsforskning.